GRAFISKE TEGN

For mennesker med store bevegelsesvansker som har problemer med å lage manuelle tegn, og for mennesker med forståelsesvansker som følge av lærehemning, kan bruk av grafiske tegn være en alternativ kommunikasjonsform. En annen benevnelse for grafiske tegn som brukes mye i Norge, er symboler eller grafiske symboler.
Det finnes ulike grafiske tegnsystemer. De vanligste systemene som er i bruk i Norge er fotografi, pictogram, PCS (Picture Communication Symbols), Widgit (tiligere Rebus), SymbolStix og Bliss.

Grafiske tegn brukes i hjulpet kommunikasjon. Det betyr at et utsagn uttrykkes gjennom et fysisk objekt som ikke er knyttet til personen. Dette er forskjellig fra ikke hjulpet kommunikasjon der utsagnet uttrykkes gjennom personens egen kropp i form av manuelle tegn, lyder, mimikk eller andre former for kroppsspråk.

Et grafisk tegn kan representere et ord, en frase eller et uttrykk, eller en hel setning. I tilfeller der grafiske tegn representerer ord, kan flere grafiske tegn settes sammen slik at de til sammen utgjør en hel setning. Det er ingen regler for hvordan grafiske tegn settes sammen. Det er ikke uvanlig at mennesker med behov for grafiske tegn som alternativ uttrykksform blander grafiske tegn fra ulike tegnsystemer. 

Kilde ISAAC Norge